Публічна оферта про надання благодійного внеску

Ця публічна оферта щодо надання благодійних внесків (надалі – Пропозиція) призначена для широкого кола фізичних та юридичних осіб (надалі – Донори), які відвідують офіційний веб-сайт БФ ” ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ” (надалі – Фонд) через інтернет-портал https://bigheart.org.ua/ (надалі – “Сайт”) та виражають бажання зробити благодійний внесок у відповідності з даною публічною пропозицією (надалі – Угода про благодійний внесок). У цьому контексті, разом з текстом пропозиції, вони будуть визначатися як “Сторони”, а окремо – “Сторона”.

Текст оферти є офіційною пропозицією від Фонду, у виконанні засновника організації, Семко Дмитра Миколайовича, який діє на підставі статуту, для укладання угоди про благодійний внесок (далі – “Угода”), зміст якої вказаний нижче.

1. Розуміння та термінологія

1.1. Публічна оферта – це активна пропозиція Фонду, розміщена на Сайті, з метою надання благодійного внеску, і призначена для широкого кола осіб, включаючи Благодійника.

1.2. Акцепт – означає повне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення відповідних дій щодо проведення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Веб-сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через банківські установи. Моментом акцепту є дата, коли кошти надходять на банківський розрахунковий рахунок Фонду.

1.3. Благодійна пожертва – це безоплатна передача Благодійником засобів у власність Фонду для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до умов Договору та відповідно до законодавства України, зокрема, Закону “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

2. Об’єкт угоди

2.1. Предметом цієї угоди є безоплатна та добровільна передача від Благодійника до Фонду грошових коштів шляхом здійснення добровільних пожертвувань для реалізації статутних цілей та діяльності Фонду, а також щодо надання Фондом благодійної допомоги відповідно до законодавства України, зокрема Закону “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, та програм Фонду.

2.2. Благодійник самостійно визначає обсяг та розмір благодійних пожертвувань за власним розсудом.

2.3. Виконання умов Оферти сторонами не спрямоване на отримання прибутку чи будь-яких благ для жодної із сторін.

2.4. Сторони підтверджують, що отримання прибутку, незалежно від того, чи відбувається це прямо чи опосередковано, не є предметом Оферти.

2.5. Прийняття цієї Публічної оферти Благодійником здійснюється через сплату благодійної пожертви.

3. Акцепт оферти – це акт підтвердження згоди Благодійника на умови, викладені в Публічній оферті, та виконання дій, передбачених цими умовами.

3.1. Акцепт Оферти (прийняття умов Оферти) означає, що Благодійник погоджується з усіма умовами оферти. Він ознайомлений із Статутом Фонду, який доступний в електронному вигляді на сайті Фонду, та повністю розуміє і приймає предмет Договору, його мету та цілі публічного збору благодійних пожертв. Благодійник також згоден з тим, що Фонд має право використовувати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати, але не більше, ніж це передбачено законодавством України.

3.2. Благодійник і Фонд погоджуються, що згідно зі статтями 207, частиною 2 статті 639, а також статтями 641 і 642 Цивільного кодексу України, з моменту акцепту оферти Договір благодійної пожертви вважається укладеним.

3.3. Сторони згодні, що не підписання письмової форми Договору благодійної пожертви не призводить до його недійсності.

4. Права та обов’язки Фонду

4.1. Фонд має право:

4.1.1. Отримувати благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до умов, зазначених у Публічній оферті та Договорі благодійної пожертви.

4.1.2. Модифікувати напрямки використання благодійної пожертви в рамках Статутної діяльності Фонду.

4.1.3. Використовувати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду без попереднього згоди Благодійника, при цьому дотримуючись обмежень, встановлених законодавством України.

4.2. Фонд зобов’язаний:

4.2.1. Створити необхідні умови для Благодійника для здійснення благодійної пожертви відповідно до умов, викладених у Публічній оферті.

4.2.2. Використовувати отримані благодійні пожертви для досягнення цілей, визначених у Статуті Фонду.

4.2.3. Зберігати конфіденційну інформацію, включаючи персональні дані, отримані від Благодійника, і не передавати їх третім особам без згоди Благодійника, за винятком випадків, передбачених у Публічній оферті та чинним законодавством України.

5. Права та обов’язки Благодійника.

5.1. Благодійник має право:

5.1.1. Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб, визначений у Договорі.

5.1.2. Звернутися до Фонду з проханням надати звіт про використання благодійних пожертв.

5.2. Благодійник зобов’язаний:

5.2.1. Уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти та прийняти їх при здійсненні оплати благодійної пожертви, а також з усіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до Оферти.

6. Місце та строки отримання благодійних пожертв визначаються відповідно до умов, викладених у Публічній оферті та Договорі благодійної пожертви.

6.1. Публічний збір пожертв може проводитися на території будь-якої країни світу відповідно до вимог, встановлених статтею 7 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”. Проте безпосередня діяльність Фонду, пов’язана з публічним збором пожертв за Договором, зазвичай проводиться за місцезнаходженням самого Фонду.

6.2. Публічний збір пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначений Фондом.

7. Порядок здійснення благодійної пожертви.

7.1. Фонд забезпечує Благодійнику можливість сплати Благодійної пожертви електронним платежем на Сайті, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Фонду. Благодійник на власний вибір обирає формат платежу: одноразовий або регулярний (з можливістю скасування регулярних платежів в будь-який час).

7.2. Платіж вважається здійсненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції банком або платіжною системою. Усі витрати, пов’язані з оплатою суми пожертвування, несе Благодійник.

7.3. Благодійна пожертва, оплачена Благодійником, не підлягає поверненню за жодних обставин.

8. Порядок використання благодійних пожертвувань:

8.1. Отримані за Договором благодійні пожертви використовуються Фондом відповідно до цілей, визначених у статутній діяльності. Фонд має право самостійно розпоряджатися благодійними пожертвами на свій власний розсуд, а отримані благодійні пожертви не підлягають поверненню. Відповідальність за порушення умов цього Договору або порядку використання благодійних пожертв визначена вимогами чинного законодавства України.

8.2. Благодійник або особи, які мають від нього повноваження, мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.

9. Відповідальність Сторін

9.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених у Публічній оферті, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

9.2. Фонд не несе відповідальності в разі вчинення дій або бездіяльності третіх осіб, які призвели до того, що Фонд не зміг виконати свої зобов’язання згідно з умовами Оферти.

10. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту, підтверджує свою ознайомленість та згоду щодо збору та обробки своїх персональних даних.

10.2. Фонд здійснює збір та обробку персональних даних Благодійника відповідно до цілей, передбачених у Оферті, а також відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

10.3. Благодійник погоджується з тим, що після надання інформації про себе під час здійснення благодійної пожертви, підписки на новини Фонду на Сайті, йому можуть надсилатися звіти про результати публічних зборів та використання благодійних пожертв Фондом, листи та повідомлення, включаючи рекламний характер.

10.4. Фонд зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.5. Фонд несе відповідальність за збереження конфіденційності особистої інформації Благодійників і зобов’язується вживати всіх необхідних заходів для запобігання незаконному доступу до цих даних третіми особами. Крім того, Фонд гарантує, що будь-яке розголошення персональної інформації відбуватиметься лише за згодою Благодійника. У зв’язку з цим, наш Фонд здійснює постійний моніторинг систем безпеки, щоб уникнути будь-яких порушень збереження даних. Ми прагнемо забезпечити, що інформація про наших благодійників залишається в безпеці від будь-яких загроз.

11. Строк дії Оферти. Порядок внесення змін та доповнень

11.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначений Фондом. Це положення також поширюється на будь-які доповнення або зміни до Оферти. Однак, важливо зазначити, що будь-які зміни до Оферти мають бути опубліковані на Сайті зазначеного Фонду та набувають чинності з моменту їх розміщення, якщо інше не передбачено в таких змінах. Такий підхід забезпечує прозорість і доступність інформації для всіх зацікавлених сторін.

11.2. Фонд залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Публічної оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень. Це означає, що Фонд може вносити зміни до умов Оферти без згоди Благодійника. Зміни набувають чинності з моменту їх опублікування у новій редакції на Сайті Фонду. Такий підхід дозволяє Фонду адаптувати свої умови до змін в законодавстві або умовах діяльності, забезпечуючи при цьому прозорість і інформування всіх зацікавлених сторін.

11.3. Благодійник має зобов’язання самостійно відстежувати зміни умов Публічної оферти, ознайомлюючись з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті Фонду. Він повинен періодично перевіряти Сайт для того, щоб бути в курсі будь-яких змін, які можуть вплинути на його права та обов’язки. Це важливо, оскільки зміни умов можуть відбуватися без прямого повідомлення Благодійнику, і він має бути про це проінформований, щоб уникнути можливих непорозумінь чи конфліктів у майбутньому.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. Спори та суперечки, що виникають при виконанні Договору благодійної пожертви укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді між сторонами. Такий підхід сприяє конструктивному врегулюванню конфліктів та дозволяє знайти взаємовигідні рішення без залучення третіх осіб або судового втручання. Засновницька позиція на письмові переговори сприяє уникненню непорозумінь та збереженню партнерських відносин між Фондом та Благодійником.

12.2. Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для спору чи суперечки. Після отримання претензії, Сторона, що їй адресована, має 10 (десять) календарних днів на розгляд поданої претензії та надання відповіді на неї. Така чітка та швидка процедура розгляду претензій сприяє ефективному врегулюванню конфліктів та забезпечує вчасну реакцію на зауваження.

12.3. У випадку неможливості Доповідачів досягти узгодження під час обговорень у письмовій формі, суперечка, яка виникла, підлягає вирішенню відповідно до процедур, передбачених чинними законами України.

12.4. З усіх інших аспектів, які не враховані у цій Пропозиції, Доповідачі керуються відповідними положеннями законодавства України.

13. Форс-мажор

13.1. У випадку, коли невиконання або неналежне виконання обов’язків є наслідком обставин непереборної сили, таких як пожежі, епідемії, повені, землетруси або інші стихійні лиха, війна і військові дії, страйки, диверсії, аварії, масові безладдя і заворушення, карантинні обмеження, акти державних органів або управління, міжнародні санкції та інші події, що безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за умовами Пропозиції. Тривалість дії вказаних обставин та їх наслідків призводить до автоматичного продовження строку виконання зобов’язань за Договором.

13.2. У випадку неможливості виконання зобов’язань за Договором унаслідок обставин форс-мажору та їх наслідків, Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання або завершення дії цих обставин. Також вона повинна надати документальне підтвердження виникнення та наявності цих обставин протягом 15 календарних днів.

13.3. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про обставини форс-мажору відповідна Сторона втрачає право посилатися на ці обставини як на такі, що звільняють від відповідальності. Повідомлення Фонду про настання форс-мажорних обставин може бути здійснене, зокрема, через розміщення відповідної інформації на Сайті.

13.4. Повідомленням про настання форс-мажорних обставин може служити, зокрема, розміщення відповідної інформації на Сайті Фонду.

14. Інформація про БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД:

Благодійна організація “Благодійний фонд “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ” (БО “БФ “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ”)

Україна, 07400,

Київська обл., Броварський р-н,

місто Бровари, вул.Зазимський шлях,

будинок 11, офіс 5

Код ЄДРПОУ 45239948

тел. +38(063)-232-82-83

e-mail: fondbighearts@gmail.com

Платежі у гривні

Найменування отримувача: БО БФ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА

Код отримувача: 45239948

Рахунок отримувача: UA333052990000026007025033423

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Платежі в USD

Реквізити компанії / Company details

Назва компанії / company Name: БО БФ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА

CHARITY ORGANIZATION «CHARITY FUND «BIG HEART UA». CO «CF «BIG HEART UA».

IBAN Code: UA803052990000026000015030466

Назва банку / Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса компанії / Company address: 07400, УКРАЇНА, ОБЛ. КИЇВСЬКА, Р-Н. БРОВАРСЬКИЙ, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЗАЗИМСЬКИЙ ШЛЯХ, Б. 11, КВ. 5.

Ukraine, 07400, Kyiv region, city of Brovary, st. Zazimsky Shlyach, building 11, office 5.

Банки кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Банк-кореспондент / Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Або

Рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Банк-кореспондент / Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

Або

Рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 36445343

SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: CITI US 33

Банк-кореспондент / Correspondent bank: Citibank N.A., NEW YORK, USA

Платежі в EUR

Реквізити компанії / Company details

Назва компанії / company Name: БО БФ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА

CHARITY ORGANIZATION «CHARITY FUND «BIG HEART UA». CO «CF «BIG HEART UA».

IBAN Code: UA373052990000026007045023402

Назва банку / Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса компанії / Company address: 07400, УКРАЇНА, ОБЛ. КИЇВСЬКА, Р-Н. БРОВАРСЬКИЙ, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЗАЗИМСЬКИЙ ШЛЯХ, Б. 11, КВ. 5.

Ukraine, 07400, Kyiv region, city of Brovary, st. Zazimsky Shlyach, building 11, office 5.

Банки кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Банк-кореспондент / Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Або

Рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Банк-кореспондент / Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Або

Рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 5184099710, IBAN DE39503303005184099710

SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: IRVTDEFX

Банк-кореспондент / Correspondent bank: THE BANK OF NEW YORK MELLON, FRANKFURT AM MAIN

Або

Рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 0042997188, IBAN IE96CITI99005142997188

SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: CITIIE2X

Банк-кореспондент / Correspondent bank: CITIBANK EUROPE PLC

Редакція Оферти від «16» березня 2024 року

Опубліковано на Сайті від 16.03.2024

Умови використання сайту Благодійної організації  “Благодійний фонд “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ” (БО “БФ “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ”)

Остання редакція: 16 березня 2024

“Будь ласка, перед тим як скористатися сайтом або зробити благодійний внесок на користь Благодійного фонду “ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА”, уважно ознайомтесь з Умовами використання Сайту. Ці Умови є важливими для забезпечення вашої безпеки та правильного використання ресурсів Фонду. Якщо у вас виникають питання чи потреба в додатковій інформації, будь ласка, звертайтеся до нас.”

Ці Умови становлять важливу частину наших послуг та містять ключову інформацію про ваші права та обов’язки. Використовуючи Сайт, ви підтверджуєте, що ознайомилися з цими Умовами, розумієте їхній зміст і зобов’язуєтеся дотримуватися їх у повному обсязі. Такий підхід гарантує ефективне та безпечне використання наших послуг.

Якщо ви не згодні з умовами, будь ласка, утримайтеся від використання цього Сайту.

Під терміном “Благодійна організація “Благодійний фонд “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ”, «Фонд», «ми», «нас» або «наш», які використовуються в цих Умовах, мається на увазі Благодійна організація “Благодійний фонд “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ” (БО “БФ “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ”) Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Зазимський шлях, будинок 11, офіс 5 Код ЄДРПОУ 45239948 тел. +38(063)-232-82-83

e-mail: fondbighearts@gmail.com яка здійснює благодійну діяльність за допомогою Сайту.

Збір та використання вашої особистої інформації, пов’язаної з використанням вами Сайту, відбувається відповідно до нашої Політики конфіденційності. Якщо у вас є які-небудь питання або коментарі стосовно цих Умов або Сайту, будь ласка, зв’яжіться з нами за електронною адресою, зазначеною далі fondbighearts@gmail.com

Ці Правила разом із усіма публікованими на Сайті нормативними актами, включаючи нашу Політику конфіденційності, утворюють повну юридично обов’язкову угоду між вами («ви» або «користувач») та Фондом, яка регулює вашу діяльність на Сайті та процес збору благодійних внесків через нього.

Користуючись Сайтом, ви автоматично підтверджуєте і визнаєте, що:

(1) Згідно з чинним законодавством вашої країни, ви є повнолітнім та маєте право укладати цю угоду.

(2) Законодавство вашої країни не має обмежень щодо вашого використання Сайту.

(3) Ви відповідаєте за дотримання цих Умов та відповідних вимог законодавства.

Напрямки діяльності Фонду

Благодійна організація “Благодійний фонд “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ” (БО “БФ “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ”) з 17 листопада 2023 року активно залучає благодійні кошти для надання допомоги військовим госпіталям та лікарням у період російської агресії проти України. Також фонд надає підтримку сім’ям, які постраждали від військових дій на території України. Засновником фонду є Дмитро Миколайович Семко. Важливо зазначити, що БФ “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ” не має жодного зв’язку з політичними партіями або комерційними організаціями. Діяльність фонду фінансується виключно за рахунок благодійних внесків з боку фізичних та юридичних осіб.

Веб-портал Фонду є ключовим інструментом для здійснення благодійної діяльності в наступних напрямках:

1) допомога військовим госпіталям та лікарням під час російської агресії проти України;

2) охорона здоров’я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Платформа спрямована на дві основні аудиторії: Донорів – які бажають зробити благодійний внесок, а також на Бенефіціарів – лікарні та госпіталі, які потребують допомоги.

Підтримати

Сервіс Сайту надає можливість користувачам здійснювати благодійні внески на підтримку Фонду, який спрямовує їх на вищезазначені напрямки. Ви можете обрати як одноразовий платіж, так і налаштувати регулярні перекази.

Крім того, особи, що відвідують веб-сайт, мають можливість висилати благодійному фонду гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, медичного обладнання, а також різноманітних медичних приладів, які стали необхідними аксесуарами в медичних закладах.

Звіти про використання благодійних внесків Фондом формуються кожен квартал та надсилаються до кінця місяця, наступного за звітним періодом. Ця інформація доступна для перегляду за відповідним посиланням. Крім цього, щорічно Фонд надає до податкової інспекції детальний звіт щодо використання доходів (прибутку) благодійної організації.

Будь ласка, майте на увазі, що платежі через наш веб-сайт здійснюються за допомогою провайдерів платіжних послуг, таких як LiqPay, PRIVATBANK, які знаходяться під їхнім контролем. Після переходу за посиланням для оплати, важливо ознайомитися та дотримуватися умов користування, політики конфіденційності та інших правил, встановлених цими провайдерами. Будь ласка, зверніть увагу, що Фонд не несе відповідальності за обробку платіжних даних, яка здійснюється такими провайдерами.

Звертаємо увагу, що ми не контролюємо обмінний курс та комісію, які може застосовувати банк.

Для здійснення переказу допомоги через наш веб-сайт або передачі гуманітарної допомоги необхідно надати інформацію про себе. Детальнішу інформацію про те, як ми обробляємо ваші персональні дані, ви можете знайти у нашій Політиці приватності.

Прошу звернути увагу, що Фонд надає допомогу виключно лікарням та госпіталям, виключно на території України.

Для отримання допомоги від Фонду, будь ласка, зв’яжіться з нами за номером “Гарячої лінії”.

Отримання вами необхідної підтримки в повному обсязі та у визначені строки не може бути гарантоване Фондом через залежність від благодійних внесків, наданих Донорами, та численність Бенефіціарів, що претендують на отримання допомоги. Такий підхід створює невизначеність і може вимагати терплячості та розуміння з вашого боку.

Певні можливості Сайту, такі як здійснення благодійного платежу, можуть вимагати використання сторонніх сервісів і веб-сайтів, над якими Фонд не має контролю. Використання таких сервісів може бути необхідним для забезпечення потрібного функціоналу та ефективного функціонування Сайту, але воно також може призвести до інших умов користування та політик конфіденційності, які Фонд не може контролювати. Просимо вас мати на увазі це обмеження під час використання Сайту та його функцій.

У разі виникнення проблем ми прикладемо всі можливі зусилля для їх вирішення. Однак необхідно зазначити, що ми не несемо відповідальності за контент та функціонал, що можуть бути доступні на таких сайтах або сторонніх сервісах. Також, ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, шкоду або інші фінансові зобов’язання, що можуть виникнути внаслідок використання вами таких сторонніх ресурсів чи сервісів.

Звертаємо вашу увагу на те, що при користуванні сторонніми сайтами та сервісами застосовуються їхні власні умови використання та політики конфіденційності. Фонд не несе відповідальності за обробку особистих даних, яка проводиться на сторонніх сайтах та сервісах, і не контролює цей процес. Будь ласка, будьте обережні та уважні при користуванні такими ресурсами, оскільки вони можуть мати власні політики захисту даних та правила обробки інформації.

Сайт є власністю та під контролем Фонду. Усі матеріали, які розміщені на Сайті, включаючи тексти, зображення, дизайн, графіку, інформацію, логотипи, аудіо- та відеозаписи, інтерфейси, програмне забезпечення, торговельні марки, комерційні найменування та інші («Контент»), належать Фонду або розміщені з дозволу власника відповідно до законів про авторське право та інтелектуальну власність.

Використання Контенту або будь-яких його елементів без попереднього письмового дозволу Фонду або відповідних власників заборонено будь-яким чином, який не передбачений у цих Умовах.

Після завантаження або створення копій Контенту ви не отримуєте жодних прав на такий Контент. Ви не маєте права відтворювати, публікувати, передавати, поширювати, змінювати, створювати чи іншим чином використовувати Контент з комерційною або незаконною метою без попереднього письмового дозволу. Ви згодні не змінювати і не видаляти жодні повідомлення про право власності з матеріалів, завантажених чи роздрукованих із Сайту.

Фонд залишає за собою право змінювати умови або відкликати дозволи, а також припиняти ваш доступ до Контенту у будь-який момент та з будь-якої причини без попереднього повідомлення. Будь ласка, майте на увазі, що Фонд буде захищати свої права інтелектуальної власності шляхом використання всіх доступних юридичних засобів, включаючи кримінальне переслідування у випадках серйозних порушень.

Зауважте, що Сайт Фонду надається у форматі “як є”. Відповідно до умов, які не передбачають іншого, Фонд відмовляється від усіх гарантій, що можуть застосовуватися до Сайту, його функціоналу та контенту, у межах, які дозволяє законодавство. Зверніть увагу, що це означає, що Фонд не надає жодних гарантій щодо якості, точності, надійності або придатності Сайту для певної мети. Будь ласка, користуйтеся Сайтом на власний ризик.

Фонд несе відповідальність за використання благодійних внесків відповідно до чинного законодавства України. Це означає, що всі благодійні внески будуть використані відповідно до призначення, зазначеного в договорі або відповідному документі, і будуть використовуватися з метою досягнення статутних цілей Фонду.

Важливо відзначити, що Фонд не може надати жодних гарантій або обіцянок, що стосуються точності, корисності, надійності та коректності функціонування Сайту. Наша організація не може гарантувати безперервну роботу Сайту або його безпеку, і не може забезпечити виправлення будь-яких дефектів, або відсутність вірусів або інших шкідливих елементів.

Фонд не несе відповідальності за будь-яку неточну або неповну інформацію, матеріали або контент, які доступні на Сайті. Крім того, Фонд не несе відповідальності за типографські помилки або недоліки в тексті або інших матеріалах.

У жодному випадку Фонд, його засновники, співробітники, підрядники або волонтери не несуть відповідальності за прямі, опосередковані, випадкові, спеціальні, присуджені та побічні збитки, пов’язані з використанням або неможливістю використання Сайту. Це включає, серед іншого, будь-які збитки, що виникли внаслідок помилок, упущень, перебоїв у роботі, дефектів або вірусів, навіть якщо Фонд був повідомлений про можливість таких збитків. Важливо зазначити, що це застосовується навіть у випадках, коли Фонд прикладає всі можливі зусилля для забезпечення безпеки та надійності Сайту.

Вищевикладені положення щодо відмови від гарантій та обмеження відповідальності застосовуються в обсязі, максимально допустимому законодавством. Це означає, що у разі, якщо яке-небудь положення цих умов визнане судом недійсним або незастосовним, інші положення залишаються чинними та мають повну силу та обов’язковість.

У максимально допустимих чинним законодавством межах ви погоджуєтеся звільнити від відповідальності, відшкодувати збитки і захистити Фонд, наших партнерів, співробітників і підрядників від будь-яких позовів, відповідальності, шкоди, збитків і витрат, включаючи обґрунтовані юридичні та бухгалтерські витрати, будь-яким чином пов’язаних або таких, що виникають в результаті:

1. Порушення вами будь-якого з положень цих Умов.

2. Вашого використання або неналежного використання Сайту, контенту, функцій, доступних на Сайті.

3. Порушення вами законів або прав третіх осіб.

Ця умова залишається чинною та обов’язковою, навіть у випадку припинення вашого використання Сайту.

Також ви погоджуєтеся відшкодувати Фонду будь-які збитки і витрати, понесені Фондом (включаючи гонорари або витрати на адвокатів, бухгалтерів, професійних радників та інших експертів) у зв’язку із захистом чи врегулюванням спорів, що виникли через використання вами Сайту для будь-яких протизаконних або заборонених цілей. Це включає в себе витрати, пов’язані з будь-якими судовими процедурами або адміністративними заходами, які виникають в результаті вашої діяльності на Сайті.

Ми залишаємо за собою право обирати способи юридичного захисту, які ми вважатимемо за потрібне, включаючи випадки, в яких ви звільняєте нас від відповідальності. Тому ви погоджуєтеся співпрацювати з нами в реалізації нашої стратегії захисту своїх прав. Це означає, що ви погоджуєтеся надати нам необхідну співпрацю, документацію та іншу інформацію, щоб ми могли захищати наші інтереси відповідно до встановлених законом процедур.

Ці Умови підпорядковані законодавству України, за винятком випадків, що прямо передбачені у цих Умовах або будь-яких інших політиках. Усі випадки розглядаються та вирішуються відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їхнього характеру чи обставин.

Якщо будь-який вміст, який ви знаходите на нашому сайті, або ваше користування сайтом порушує законодавство вашої країни, то цей сайт не призначений для вас, і ми закликаємо вас припинити його використання. Ви, як користувач, несете особисту відповідальність за ознайомлення з законами вашої юрисдикції та їх дотримання. Будьте уважні і пам’ятайте, що використання сайту може бути обмеженим або забороненим згідно з місцевими законами.

Усі суперечки, конфлікти, вимоги чи суперечки, пов’язані з Сайтом чи цими Умовами, включаючи їхню дійсність, тлумачення чи застосування, мають бути вирішені шляхом мирних переговорів безпосередньо з командою Фонду відповідно до принципів добросовісності та співпраці. Якщо переговори не призводять до консенсусу, будь-яка суперечка має бути вирішена виключно в судах України, з дотриманням правил підсудності, відповідно до чинного матеріального права України.

З урахуванням чинного законодавства, всі претензії повинні бути подані протягом одного (1) року від їхнього виникнення, за винятком ситуацій, коли чинне законодавство передбачає інший строк для таких вимог.

Подача вашої електронної пошти через Портал передбачає ваше згоду на те, що ми можемо надсилати вам сповіщення на вказані вами контактні дані. Ці сповіщення можуть включати наступне:

1. Оголошення про оновлення на Порталі, що стосуються функціоналу, нових можливостей або змін в умовах користування.

2. Інформація або матеріали, що стосуються вашої діяльності на Порталі, включаючи здійснення благодійних внесків та їх використання.

3. Повідомлення про оновлення умов користування Порталом, включаючи будь-які зміни в правилах та умовах, які можуть виникнути з часом.

Ці повідомлення важливі для того, щоб ви могли бути повністю освічені щодо всіх аспектів вашої взаємодії з Порталом.

Як вибіркові опції, ви маєте можливість відмовитися від отримання електронних повідомлень від нас, слідуючи інструкціям, наведеним у таких повідомленнях. Це дозволяє вам контролювати обсяг і тип сповіщень, які ви отримуєте, забезпечуючи більш гнучкий підхід до вашого досвіду взаємодії з нашим сервісом.

У випадку, якщо будь-яке з положень цих Умов буде визнане незаконним, недійсним або не застосовним з будь-якої причини, інші положення цих Умов залишатимуться в силі і підлягатимуть виконанню. Такий підхід забезпечує стабільність і чіткість умов, а також гарантує, що незаконне або недійсне положення не зачіпає виконання інших умов договору.

Відповідно до цих Умов, ми маємо право передати наші права та обов’язки за цими Умовами третій стороні без вашого попереднього згоди, у тому числі у випадках перепродажу бізнесу чи об’єднання з іншими компаніями. Це означає, що якщо ми переходимо під управління іншої організації, ваші права та обов’язки залишаються незмінними. Така передача не впливає на ваші відносини з нами, і ваші права залишаються недоторканими, навіть у разі зміни власника.

Інформація, що міститься у цих Умовах, є важливою не лише для користувачів, але й для забезпечення правової прозорості. Ці умови можуть служити основою для вирішення будь-яких спорів чи непорозумінь, що виникають у зв’язку із використанням Сайту. Друкована копія цих Умов, а також будь-які інші документи у паперовому форматі, є важливими з точки зору правозахисту та можуть бути використані як доказ у суді чи адміністративних процедурах.

Зрозуміло, що в умовах сучасної цифрової епохи значна увага приділяється електронним документам та їхній юридичній силі. Однак друковані версії, збережені в паперовому форматі, не менш важливі, оскільки вони можуть стати надійним доказом у випадку потреби. Такий документ може стати ключовим елементом у вирішенні будь-яких спорів чи суперечок, а також дозволяє забезпечити стабільність та стійкість правових відносин між сторонами.

Ми залишаємо за собою право в будь-який час вносити зміни до цих Умов. Це може включати в себе коригування або додавання нових положень, які можуть вплинути на ваше використання Сайту або на ваші права як користувача. Якщо зміни є суттєвими, ми зобов’язуємося повідомити вас про них заздалегідь. Це може бути зроблено шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті або відправлення вам електронного повідомлення. Такий підхід дозволяє нам забезпечити вас достатньою інформацією про будь-які зміни та їхні наслідки, щоб ви могли прийняти обґрунтовані рішення щодо подальшого користування Сайтом.

Якщо у вас виникли питання або ви маєте коментарі щодо цих Умов, роботи Сайту або діяльності Фонду, ми завжди готові допомогти вам. Наша команда з радістю надасть вам необхідну інформацію та відповість на ваші запитання. Ви можете зв’язатися з нами за допомогою наведених нижче контактних даних:

Електронна пошта: fondbighearts@gmail.com

Телефон: +38(063)-232-82-83

Україна, 07400,

Київська обл., Броварський р-н,

місто Бровари, вул. Зазимський шлях,

будинок 11, офіс 5

Ми завжди вдячні за вашу зворотній зв’язок та думки щодо політики та діяльності нашого Фонду. Ваша думка має важливе значення для нас, і ми завжди стараємося покращувати якість наших послуг з урахуванням вашого відгуку.

Політика приватності сайту Благодійної організації “Благодійний фонд “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ” (БО “БФ “ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА ”)

Благодійна організація “Благодійний фонд «Велике Серце ЮА»” (БФ “Велике Серце ЮА”) турбується про вашу конфіденційність і вживає всіх можливих заходів для захисту ваших персональних даних. Наша Політика конфіденційності призначена для того, щоб надати вам зрозумілу інформацію про те, які саме персональні дані ми збираємо, як їх зберігаємо та використовуємо, а також як ми захищаємо вашу приватність під час використання сайту БФ “Велике Серце ЮА”  https://bigheart.org.ua/  та сайтів наших партнерів, на які ми робимо посилання на цю політику конфіденційності (надалі будемо називати кожен із цих веб-сайтів “сайтом”).

У нашій Політиці конфіденційності ми надаємо відповіді на наступні питання:

1. Які конкретно дані ми збираємо?

2. Як ми використовуємо зібрані дані?

3. Чи передаємо ми ваші дані третім особам?

4. Як ми захищаємо вашу приватність?

5. Як ви можете контролювати свої дані?

6. Як змінити або видалити свої персональні дані?

7. Як ви можете звертатися до нас з питаннями щодо конфіденційності та захисту даних?

Ці відповіді допомагають вам краще розуміти, як ми ставимося до вашої конфіденційності та як ми обробляємо ваші персональні дані.

У Благодійній організації “Благодійний фонд “ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА” наша адреса розташування така: Україна, 07400, Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Зазимський шлях, будинок 11, офіс 5. Далі в цьому тексті ми будемо згадуватися як “ми”, а наші вебсайти – як “наш”.

Ми визначаємо, які саме персональні дані будуть зібрані, з якою метою вони будуть використовуватися та як саме вони будуть оброблятися.

У випадку, якщо у вас виникнуть питання, ви можете зв’язатися з нами, надіславши електронний лист на адресу fondbighearts@gmail.com.

Інформацію, яку ми збираємо, можна поділити на дві категорії: технічну інформацію та дані, що надаються користувачами.

Коли ви відвідуєте наш сайт, певна технічна інформація автоматично збирається. Ця інформація потрібна нам для нормальної роботи, підтримки та вдосконалення функціоналу нашого веб-сайту. До цієї технічної інформації входять:

– IP-адреса вашого пристрою,

– UTM-параметри,

– Географічне розташування,

– Тип вашого пристрою та веб-браузера,

– Файли cookie, які зберігають інформацію про вашу взаємодію з сайтом,

– Дані про вашу активність на сайті, такі як сесійний ідентифікатор.

Сесійний ID включає в себе різноманітну інформацію про вашу взаємодію з нашим сайтом. Ця інформація включає:

– Деталі вашої взаємодії з сайтом,

– Назву веб-сайту, з якого ви перейшли на наш сайт,

– Використані вами функції сайту,

– Відвідані вами сторінки на нашому сайті,

– Спосіб, яким ви користуєтеся нашим сайтом,

– Дії, які ви виконуєте на сайті, якщо такі дії присутні.

Іншою важливою категорією даних є ті, які ви, користувачі, надаєте нам. Ці дані необхідні для належної ідентифікації та ефективного використання вашого благодійного внеску, а також для можливості надати вам зворотний зв’язок щодо результатів публічного збору чи використання зібраних коштів. До цих даних входять:

– Повне ім’я,

– Прізвище,

– Номер телефону,

– Платіжна інформація,

– Email-адреса.

Ці дані допомагають нам ефективно керувати благодійними коштами та надавати вам відповіді на подальші запитання, пов’язані з вашим внеском.

На вказану електронну адресу можуть приходити листи із звітами та інформацією про діяльність Фонду. Ви завжди можете відписатись від цих листів, використовуючи відповідну функцію у каналі комунікації, або звернувшись до нас за адресою fondbighearts@gmail.com.

Ми не обробляємо особисті дані користувачів, які є неповнолітніми, якщо вони не надали відповідний дозвіл або підтвердження від їхніх батьків чи опікунів. Якщо ви маєте зауваження щодо цього, будь ласка, повідомте нас за адресою fondbighearts@gmail.com.

Як довго ми зберігаємо ваші дані?

Після збереження протягом 36 місяців, ваші особисті дані можуть бути видалені за вашим запитом. Якщо ви вирішите скористатися цим правом, дані будуть видалені протягом 30 днів з моменту отримання відповідного повідомлення від вас. Надання вам можливості контролювати свої особисті дані є нашим пріоритетом, і ми завжди готові відповісти на ваші запити щодо їхнього видалення або оновлення. Ви можете зв’язатися з нами будь-яким зручним для вас способом, щоб запросити видалення своїх даних або отримати додаткову інформацію щодо обробки особистих даних.

Ми використовуємо ваші дані для здійснення статутної діяльності та виконання угод, укладених із вами. У деяких випадках ми можемо передавати ваші дані третім особам. Виконуючи вимоги законодавства, ми можемо розкривати ваші персональні дані третім особам в обсязі, необхідному для виконання таких вимог.:

У разі виконання державного запиту, рішення суду або відповідного законодавства України, а також для запобігання незаконному використанню нашого сайту або порушення умов використання нашого сайту й наших політик, ми можемо передавати ваші персональні дані третім особам. Також ми можемо передавати дані третім сторонам для захисту від претензій третіх сторін і для допомоги в запобіганні або розслідуванні шахрайства. Ми робимо це на основі публічної оферти для обробки ваших даних з дотриманням технічних і організаційних заходів для захисту особистих даних, наприклад, для обробки кредитних карт і платежів.

Якщо ви переходите на цей сайт через посилання нашого партнера, ми не передаємо ваші дані цьому партнеру. Ви надаєте їм свою інформацію самостійно відповідно до їхньої політики конфіденційності. Партнер може володіти вашими даними та обробляти їх згідно з власними правилами. Будь ласка, перегляньте їхні політики конфіденційності, оскільки у цій документації ми регулюємо лише відносини між нами, Благодійною організацією “БФ “ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА”, та вами.

Ми можемо передавати ваші дані за межі Європейської економічної зони тільки за наявності відповідних правових підстав і з дотриманням вимог щодо захисту даних, які встановлені застосовним законодавством про захист персональних даних. Передача даних може відбуватися до країн, що мають рівень захисту даних, визнаний Європейською комісією як адекватний, або за умови укладення відповідних стандартних договорів про захист персональних даних, забезпечення відповідних механізмів захисту даних або на основі вашої згоди з такою передачею даних.

Ми зберігаємо особисті дані, які ми збираємо, на серверах. Зазвичай інформація зберігається в Україні за замовчуванням, але можливе їх оброблення в інших країнах. У випадку необхідності такого трансферу ми вживемо відповідних заходів для захисту даних і зазначимо вашу згоду, за винятком ситуацій, коли це потрібно для виконання угоди.

Крім того, важливо розуміти, що відключення файлів cookie може призвести до обмежень у функціональності деяких веб-сайтів. Наприклад, без файлів cookie може бути ускладнено автоматичне заповнення полів входу або збереження налаштувань вашого облікового запису на сайті. Також слід звернути увагу, що деякі веб-сайти можуть використовувати інші технології відстеження, такі як піксельні теги або веб-сигнали, які можуть продовжувати збирати інформацію про вашу діяльність в Інтернеті навіть після відключення файлів cookie. Тому, перш ніж прийняти рішення про відключення файлів cookie, рекомендується ретельно оцінити його можливі наслідки для вашої веб-прохідності.

Як суб’єкт персональних даних, у вас є ряд прав, які захищають вашу приватність та контроль над вашою особистою інформацією. Ось деякі з цих прав:

1. Право на доступ до даних: Ви маєте право запитати у власника даних підтвердження того, чи обробляються ваші персональні дані, а також отримати доступ до цих даних та інформації про їх обробку.

2. Право на виправлення: Якщо ваші персональні дані неправильні або неповні, ви можете запитати виправлення або доповнення цієї інформації.

3. Право на видалення: Ви можете запитати видалення своїх персональних даних, особливо якщо вони більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані.

4. Право на обмеження обробки: У деяких випадках ви можете запитати обмеження обробки своїх персональних даних, зокрема коли ви сперечаєтеся їх точністю або законністю обробки.

5. Право на переносимість даних: Ви можете запитати отримання своїх персональних даних у структурованому, загальноприйнятому форматі або передачу цих даних іншому контролеру.

6. Право висловити суперечку: Ви маєте право висловити суперечку стосовно обробки ваших персональних даних, особливо якщо ви вважаєте, що обробка порушує ваші права.

7. Право відкликати згоду: Якщо обробка ваших персональних даних здійснюється на підставі вашої згоди, ви можете відкликати цю згоду у будь-який час.

8. Право на невтручання: Ви маєте право, щоб ваші дані не оброблялись без вашої згоди, зокрема з метою маркетингу або аналізу.

Ці права допомагають вам зберігати контроль над вашою особистою інформацією та захищати ваші права на приватність.

Ви можете скористатися своїми правами, надіславши нам електронного листа на нашу адресу: fondbighearts@gmail.com.

Якщо ви бажаєте видалити свої персональні дані з наших систем або подати скаргу до регулюючого органу, ви також можете зробити це, відправивши відповідні запити на вказану адресу.

Ми гарантуємо, що всі ваші запити будуть оброблені швидко та з увагою до вашої приватності та прав.

Якщо ви не отримали бажану відповідь на свій запит, ви завжди можете звернутися до контролюючого органу — Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щоб подати скаргу. Вони зможуть надати вам необхідну допомогу та поради щодо вашої ситуації. Також важливо пам’ятати про свої права щодо видалення інформації, якщо ви бажаєте, щоб ваші персональні дані були видалені з систем. Щоб скористатися цими правами, зв’яжіться з нами за допомогою електронної пошти.

Наша політика приватності та правові відносини, що регулюються нею, відповідають законодавству України, зокрема Закону “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року під номером 2297-VI. Закони та вимоги щодо обробки персональних даних можуть змінюватися з часом, тому ми зобов’язуємося регулярно оновлювати нашу політику приватності і оприлюднювати нові версії на нашому веб-сайті. Якщо будуть внесені суттєві зміни, які можуть вплинути на ваші права та конфіденційність, ми попередимо вас за допомогою електронної пошти та опублікуємо відповідне повідомлення на веб-сайті. Якщо це потрібно згідно з чинним законодавством, ми також запросимо вашу згоду на зміни.

Зокрема, ми можемо включити в нову версію політики приватності додаткову інформацію щодо обробки даних за допомогою нових технологій, які можуть використовуватися на нашому веб-сайті. Також, у новій версії ми можемо відобразити ваші права як суб’єкта персональних даних більш детально, з урахуванням рекомендацій регулюючого органу з питань захисту персональних даних.