Статут БО БФ “Велике серце юа”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА” (далі за текстом читати – Фонд, Організація) є благодійною організацією, яка створена у формі БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» – фізичною особою.

Фонд не має на меті одержання і розподілу прибутку серед засновників (учасників), членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду.

1.2. Фонд є благодійною недержавною, неприбутковою організацією.

1.3. Фонд здійснює свою діяльність відповідно до Конституції  України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», інших  нормативно-правових актів і поширюється на територію України та інших держав.

1.4. Фонд є юридичною особою приватного права, набуває права та обов’язків юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому чинним законодавством України порядку, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та немайнові права, несе обов`язки, виступає у якості позивача та відповідача в судових органах.

1.5. Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.6. Фонд може у встановленому порядку відкривати передбачені чинним законодавством рахунки в банківських установах України та за її межами (за кордоном). Фонд має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Директором. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

1.7. Фонд створено на невизначений строк.

1.8. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління Фонду.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФОНДУ

2.1. Повне найменування Фонду:

 • українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА”;
 • англійською мовою: CHARITY ORGANIZATION «CHARITY FUND «BIG HEART UA».

2.2. Скорочене найменування Фонду:

 • українською мовою:  БО “БФ “ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ ЮА”;
 • англійською мовою: CO «CF «BIG HEART UA».

2.3. Місцезнаходження Фонду: Україна, 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Зазимський шлях, буд.11, офіс 5.

3. ЦІЛІ, СФЕРИ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Цілями Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. 

3.2. Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у таких сферах:

1) допомога військовим госпіталям та лікарням під час російської агресії проти України;

2) охорона здоров’я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

3.3. Предметом діяльності Фонду є надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, військовим госпіталям та лікарням, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії, іншим особам, які її потребують.

3.4. Для здійснення статутної мети Фонд у встановленому законом порядку виконує наступні завдання, але не виключно:

 • залучає кошти від благодійників – фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), юридичних осіб, інших благодійних організацій, у тому числі міжнародних;
 • організовує управління зібраними коштами (благодійними ендавментами) з метою збереження та збільшення обсягу коштів, що використовуються для надання допомоги;
 • надає допомогу, розробляє та реалізує програми, що спрямовані на реалізацію цілей Фонду;
 • для здійснення статутної мети Фонд має право виконувати також інші завдання у встановленому законом порядку.

3.5. Для досягнення своїх статутних цілей Фонд відповідно до чинного законодавства України, здійснює наступні види діяльності:

 • Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

3.6. Фонд здійснює благодійну діяльність у наступних формах:

 • надання одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • надання систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • надання допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності Фонду;
 • надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності набувачам благодійної допомоги;
 • прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
 • інших формах не заборонених законодавством за рішенням загальних зборів учасників Фонду.

3.7. Фонд встановлює та підтримує міжнародні контакти і зв’язки з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим Статутом цілей і завдань.

4. БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА ФОНДУ

4.1. При здійсненні своєї діяльності Фонд приймає благодійні програми, що становлять комплекс благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду.

4.2. На фінансування благодійних програм Фонду повинна використовуватися вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств, організацій та фізичних осіб, які перебувають у власності Фонду, за винятком адміністративних витрат, пов’язаних з функціонуванням Фонду.

4.3. За умови реалізації Фондом довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ФОНДУ

5.1. Для здійснення статутної діяльності Фонд має право в установленому порядку:

  – укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, а також громадянами та громадськими об’єднаннями;

  – укладати у встановленому законом порядку угоди на території України i за кордоном з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, що не суперечать статутній діяльності Фонду;

  – представляти і захищати свої права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах та юрисдикційних органах інших держав;

  – самостійно визначати форми, сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності;

  – створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність;

  – організовувати збір благодійних пожертв та допомоги, внесків від юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій, а також іншого майна для виконання статутних завдань Фонду;

  – бути отримувачем гуманітарної допомоги;

  – встановлювати почесні відзнаки і винагороди Фонду для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань;

  – здійснювати благодійні програми (проекти) самостійно або разом з іншими благодійниками;

  – одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення мети та завдань Фонду;

  – бути суб’єктом інформаційних відносин згідно з законодавством України у сфері інформації, пропагувати ідеї, символіку, мету та статутні завдання Фонду.

  Фонд має право здійснювати інші права, визначені законодавством.

6. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ), ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

6.1. Фонд може мати право власності або інші речові права на рухоме і нерухоме майно (в тому числі житлові і нежитлові приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби тощо), кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше нерухоме та рухоме майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Фонду.

6.2. Джерелами формування доходів та майна Фонду можуть бути: кошти і майно, які надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування; пасивні доходи відповідно до законодавства України, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів; благодійна допомога, гуманітарна і технічна допомога, які надходять відповідно до міжнародних договорів; кошти і майно, які надходять від основної діяльності Фонду відповідно до Статуту та законодавства України.

6.3. Доходи (прибутки) Фонду або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників (учасників) Фонду, його членів та працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Фонду та інших пов’язаних з ними осіб.

6.4. Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

6.5. Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.

  Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році.

  Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фондом та благодійником.

6.6. Контроль за діяльністю Фонду та використанням його активів здійснюють його органи управління відповідно до своїх повноважень.

  Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви відповідно до умов правочину (договору), за яким Фонду було надано таку благодійну пожертву.

  Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом.

6.7. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.

  Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

  Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ ТА ВИХІД ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ФОНДІ.

7.1. Учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

7.2. Засновник Фонду з моменту державної реєстрації Фонду набуває статусу учасника Фонду. Фонд може мати, крім засновника, інших учасників, що вступили до його складу в порядку, встановленому цим Статутом.

  Особи, які не є засновниками Фонду, можуть бути прийняті до складу учасників Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом та описаному нижче.

7.3. Прийняття до або вихід зі складу учасників Фонду фізичної особи здійснюється Загальними зборами учасників Фонду на підставі поданої заяви фізичної особи.

7.4. Прийняття до або вихід зі складу учасників Фонду юридичної особи здійснюється Загальними зборами учасників Фонду на підставі рішення відповідного органу управління цієї юридичної особи про вступ до або вихід зі складу учасників Фонду та на підставі заяви підписаної представником цієї юридичної особи.

7.5. Загальні збори учасників Фонду мають право відмовити у прийомі до складу учасників Фонду з зазначенням підстав такої відмови.

7.6. Загальні збори учасників Фонду можуть прийняти рішення про прийняття до складу учасників Фонду за умови, якщо відповідна особа:

 • визнає положення установчих документів Фонду;
 • визнає мету діяльності та завдання Фонду, цілі, сфери, предмет, завдання та основні форми благодійної діяльності;
 • сприятиме діяльності Фонду.

7.7. Учасники Фонду – юридичні особи – реалізують свої права і обов’язки через своїх представників.

7.8. Учасники Фонду мають право:

 • брати участь у статутній діяльності і заходах Фонду;
 • отримувати звіти Фонду;
 • брати участь у діяльності органів управління Фонду відповідно до його Статуту;
 • звертатися до органів управління Фонду з запитами стосовно його діяльності, отримувати усні та письмові пояснення;
 • вільно вийти у будь – який час зі складу учасників Фонду.

7.9. Учасники Фонду зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту і рішення органів управління Фонду;
 • сприяти вирішенню цілей та завдань Фонду;
 • брати участь у встановленому порядку в заходах, які проводяться Фондом;
 • не допускати дій, які дискредитують чи можуть дискредитувати Фонд, або задають йому збитки;
 • подавати на запит органів управління Фонду інформацію, необхідну для виконання його мети і статутних завдань;
 • популяризувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду.

7.10. Участь у Фонді може бути припинено за рішенням Загальних зборів учасників Фонду без згоди виключеного в наступних випадках:

 – при недотриманні учасником статутних вимог Фонду;

 – вчинення дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги;

 – вчинення інших дій, які суперечать програмним принципам, внутрішнім та статутним документам Фонду;

 – невиконання учасником Фонду своїх обов’язків.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ, ЇХ СКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, ОБРАННЯ АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ, ЇХ ЗАМІЩЕННЯ, ЗУПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВІДКЛИКАННЯ)

8.1. Органами управління Фонду є:

 • Загальні збори учасників;
 • Виконавчий орган;
 • Наглядова рада (у разі створення).

8.2. Вищим органом управління Фонду є загальні збори учасників, які складаються з учасників Фонду або уповноважених представників таких учасників.

8.3. Збори скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

  Загальні збори учасників Фонду скликаються Директором Фонду, наглядовою радою Фонду або будь-яким учасником(ами) Фонду (далі за текстом читати – ініціатор скликання загальних зборів учасників Фонду).

  Ініціатор скликання загальних зборів учасників Фонду повідомляє учасників Фонду про скликання загальних зборів учасників не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення таких зборів, в один або кілька нижченаведених способів, на власний вибір:

– засобами поштового та/або телеграфного зв’язку (листом, телеграмою тощо);

– шляхом вручення письмового повідомлення під розписку.

  У повідомленні про скликання загальних зборів учасників Фонду ініціатор скликання загальних зборів учасників Фонду обов’язково зазначає з чиєї ініціативи скликаються загальні збори учасників Фонду, дату і час проведення загальних зборів учасників Фонду, місце їх проведення, порядок денний загальних зборів учасників Фонду, визначений ініціатором скликання.

8.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників Фонду належить:

 • внесення змін до Статуту;
 • призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу та наглядової ради (у разі створення);
 • затвердження благодійних програм Фонду;
 • визначення основних напрямів діяльності і благодійних програм Фонду;
 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію;
 • прийняття рішення про відчуження майна Фонду на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Фонду;
 • прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів, участь в інших благодійних організаціях, а також спілках, асоціаціях, інших добровільних об’єднаннях, здійснення спільної благодійної діяльності;
 • затвердження річних результатів діяльності Фонду (річного фінансового звіту Фонду);
 • затвердження кошторису (бюджету) Фонду на рік;
 • прийняття рішення про вхід осіб до складу учасників Фонду, про вихід зі складу учасників Фонду, припинення участі у Фонді.

  Загальні збори учасників Фонду можуть вирішувати будь-які питання діяльності Фонду.

8.5. На розгляд загальних зборів учасників Фонду можуть бути винесені будь-які інші питання діяльності Фонду.

8.6. Кожен учасник Фонду (його уповноважений представник) має при прийнятті рішень загальними зборами учасників один голос.

8.7. Рішення про внесення змін до Статуту Фонду, припинення Фонду, відчуження майна Фонду на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Фонду, приймаються не менш як у 2/3 голосів від загальної кількості голосів усіх учасників Фонду.

8.8.  Щодо інших питань, рішення приймається простою більшістю голосів учасників Фонду.

8.9. Рішення прийняті на Загальних зборах учасників Фонду оформлюються письмово у формі Протоколу загальних зборах учасників Фонду.

8.10. Якщо Фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами учасників Фонду, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.

8.11. Виконавчий орган Фонду є постійно діючим органом управління Фонду, який є одноосібним.

8.12. Назвою одноосібного виконавчого органу є “директор”.

8.13. Директор здійснює керівництво діяльністю Фонду і несе відповідальність за ефективність його роботи.  

8.14. Директор Фонду призначається, обирається, звільняється Загальними зборами учасників Фонду за рішенням Загальних зборів учасників Фонду та є підзвітним Загальним зборам учасників Фонду.

8.15.  Повноваження Директора Фонду можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора Фонду або тимчасово виконуючого обов’язки. У разі припинення повноважень Директора Фонду договір із цією особою вважається припиненим.

8.16.  В період тимчасової непрацездатності або тривалої відсутності Директора Фонду його обов’язки виконуються виконуючими обов’язки, який призначається за рішенням Загальних зборів учасників Фонду.

8.17.  Директор Фонду:

 – організовує виконання рішень Загальних зборів учасників Фонду і звітує перед ними;

 – розпоряджається фінансовими і матеріальними ресурсами Фонду в межах наданих йому повноважень;

 – розглядає і вносить на затвердження Загальних зборів учасників Фонду кошториси доходів і видатків Фонду, звіти про надходження і витрати коштів;

 – приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Фонду, застосовує до них заходи заохочення i накладає стягнення;

 – визначає форми і розміри оплати праці штатних працівників Фонду;

 – затверджує штатний розклад та організаційну структуру Фонду, посадові інструкції працівників Фонду;

 – діє від імені Фонду без довіреності, представляє його інтереси у відносинах з державними органами і органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницькими установами, комерційними структурами, організаціями, окремими громадянами, а також у відносинах з іншими особами (незалежно від форм власності та підпорядкування) в Україні та інших державах;

 – має право підпису фінансових документів Фонду, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду, інших державних установ та органів місцевого самоврядування;

    – здійснює господарське управління майном та коштами Фонду, укладає від імені Фонду угоди, договори, вчиняє інші правочини від імені Фонду;

 – має право першого підпису на усіх фінансових документах, відкриває та закриває рахунки в банківських та інших фінансово-кредитних установах;

 – розпоряджається грошовими коштами Фонду, а також розпоряджається майном Фонду в межах, що визначені цим Статутом;

 – видає необхідні для здійснення діяльності Фонду накази, розпорядження та вказівки, обов’язкові для всіх працівників та членів Фонду;

 – видає довіреності іншим особам на вчинення юридичних дій від імені Фонду;

 – скликає загальні збори учасників Фонду;

 – готує проекти рішень, що виносяться на розгляд та/або затвердження загальних зборів учасників Фонду, в тому числі проекти кошторисів і благодійних програм та звітів про їх виконання;

 – забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників Фонду;

 – щорічно звітує загальним зборам учасників Фонду про свою роботу;

 –   вчиняє інші дії, спрямовані на реалізацію цілей, завдань і прав Фонду.

8.18. Наглядова рада (у разі її створення) є органом управління Фонду, який в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Фонду та здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

  Наглядова рада може не створюватися, якщо Фонд має не більше десяти учасників. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників Фонду.

8.19. Наглядова рада створюється та розпускається за рішенням загальних зборів учасників Фонду. Кількісний склад наглядової ради визначають загальні збори учасників Фонду.

8.20. Членами наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Членами наглядової ради Фонду не можуть бути члени виконавчого органу Фонду.

  Членів наглядової ради Фонду безстроково обирають загальні збори учасників Фонду. Загальні збори учасників Фонду мають право в будь-який час прийняти рішення про відкликання члена наглядової ради з посади, що має наслідком припинення його повноважень.

8.21. Зі свого складу члени наглядової ради обирають її голову, до повноважень якого належить скликання засідань наглядової ради та головування на них. Члени наглядової ради мають право в будь-який час відкликати голову наглядової ради з посади, що має наслідком припинення його повноважень, як голови наглядової ради.

8.22. Члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах, не отримуючи за це заробітної плати чи іншої винагороди.

  Виконання фізичною особою повноважень члена наглядової ради не є перешкодою для укладання між нею та Фондом трудового договору про виконання трудових обов’язків за іншою посадою (посадами) у Фонді.

  Рішення про укладання з фізичною особою, яка виконує повноваження члена наглядової ради, трудового договору або вчинення з нею іншого правочину приймають загальні збори учасників Фонду.

8.23. Повноваження члена наглядової ради припиняються:

– у зв’язку з самостійним складенням членом наглядової ради повноважень;

 – у зв’язку з відкликанням члена наглядової ради з посади за рішенням загальних зборів учасників Фонду;

 – у зв’язку з розпуском наглядової ради Фонду за рішенням загальних зборів учасників Фонду;

 – з інших підстав, передбачених законодавством України та рішеннями загальних зборів учасників Фонду.

8.24. Наглядова рада Фонду:

 – затверджує благодійні програми Фонду;

 – контролює відповідність діяльності та використання активів Фонду його установчим документам;

 – приймає рішення про укладання з фізичною особою, яка виконує повноваження Директора Фонду, трудового договору або вчинення з нею іншого правочину;

 – скликає загальні збори учасників Фонду;

 – звітує загальним зборам учасників Фонду про результати контролю відповідності діяльності та використання активів Фонду його установчим документам;

 – має право зупинити повноваження будь-якого члена виконавчого органу до прийняття рішення вищим органом управління Фонду;

 – здійснює інші повноваження за рішенням загальних зборів учасників Фонду.

8.25. Організаційною формою роботи наглядової ради є її засідання. Засідання наглядової ради скликаються її головою за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

  Члени наглядової ради, що володіють не менш як 1/3 голосів від загальної кількості голосів усіх членів наглядової ради, можуть вимагати скликання її засідання. Якщо вимога таких членів наглядової ради про скликання її засідання не виконана, вони мають право самі скликати засідання наглядової ради.

  Ініціатор скликання (голова наглядової ради або її члени, що володіють не менш як 1/3 голосів від загальної кількості голосів усіх членів наглядової ради) повідомляє членам наглядової ради про скликання її засідання. Члени наглядової ради особисто беруть участь у її засіданнях та в голосуванні на них. Кожен член наглядової ради має при прийнятті нею рішень (голосуванні) один голос. Рішення наглядової ради приймаються більшістю в понад половину голосів від загальної кількості голосів усіх її членів.

  Головує на засіданні наглядової ради її голова, а в разі його відсутності чи відмови (неможливості) головувати на засіданні – головуючий, обраний рішенням наглядової ради.

  Рішення наглядової ради викладаються у протоколі її засідання та, за необхідності, додатках до нього.

  Протокол засідання наглядової ради складається у день проведення такого засідання.

  Протокол засідання наглядової ради та, за наявності, додатки до нього, підписуються головою наглядової ради (головуючим на засіданні).

8.26. Член органу управління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

1) договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;

2) спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;

3) звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.

  Члени органів управління Фонду або пов’язані з ним особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від благодійної організації.

8.27. Члени органу управління Фонду несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки Фонду внаслідок порушення Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

  Члени органів управління Фонду можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними Фонду.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ

9.1. Установчим документом Фонду є статут.

  Внесення змін до Статуту Фонду належить до виключної компетенції загальних зборів учасників Фонду.

  Рішення з питань внесення змін до Статуту Фонду приймається загальними зборами учасників Фонду у відповідності до вимог цього Статуту.

9.2. Зміни до Статуту Фонду підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

10. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ АКТИВІВ.

10.1. Припинення Фонду здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

10.2.  Правонаступниками Фонду у разі його реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.

10.3.  Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію Фонду визначаються законом.

10.4.  Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення вищого органу управління Фонду, який визначає порядок і строки такої ліквідації відповідно до законодавства України.

10.5.  Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Фонду з дня її призначення. Ліквідаційна комісія виступає в судах і виконує інші дії від імені Фонду, що припиняється.

10.6.  Активи, що залишаються під час ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Фонду після задоволення вимог його кредиторів, мають бути передані одній чи кільком неприбутковим благодійним організаціям відповідного виду.

  У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій, зазначених в абзаці першому пункту 10.6. цього Статуту, активи Фонду, що ліквідується, спрямовуються до Державного бюджету України (зараховуються до доходу бюджету).

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Питання щодо діяльності Фонду, які невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України та/або внутрішніх документів Фонду.

11.2. У разі, якщо деякі пункти цього статуту будуть суперечити діючому законодавству України, ці пункти не застосовуються, а діє виключно чинне законодавство України.

12. ЗАСНОВНИК ФОНДУ ТА ЙОГО ПІДПИС:

12.1. Фізична особа – громадянин УкраїниСемко Дмитро Миколайович